• Polski
 • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Umowy

Zawarcie odpowiednio sformułowanej Umowy to podstawa późniejszego braku problemów.

Wesprzemy naszych Klientów w znalezieniu optymalnych rozwiązań kontraktowych tak, aby zabezpieczyć ich interesy w możliwym do osiągnięcia zakresie.

Biorąc bezpośredni udział w negocjacjach, doprowadziliśmy do zawarcia setek korzystnych Umów, w tym dotyczących:

 • sprzedaży nieruchomości
 • najmu i dzierżawy nieruchomości
 • zachowania poufności
 • wzajemnego porozumienia (ugody, listy intencyjne)
 • inwestycji budowlanych (wykonawstwo, generalne wykonawstwo)
 • zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania
 • obrotu wierzytelnościami (cesja praw, przejęcie długu)
 • założenia spółek
 • współpracy, świadczenia usług, zlecenia
 • pożyczki i kredytu
 • przeniesienia praw własności intelektualnej
 • zastawu i poręczenia
 • przedstawicielstwa i pośrednictwa gospodarczego